เปิดล่วงเวลา
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดล่วงเวลา

วันที่: 10 สิงหาคม 2557  
เผยแพร่ข่าวนี้
เปิดล่วงเวลา

       ด้วยหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ขยายเวลาเปิดให้บริการจากปกติ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ขยายเวลาเป็น ๐๘.๓๐-๑๘.๓๐ น. และช่วงสองสัปดาห์ก่อนสอบจะขยายเวลาเป็น ๐๘.๓๐-๒๐.๓๐ น. เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาในการค้นคว้าหาความรู้และเป็นสถานที่อ่านหนังสือนอกเวลาราชการ**หมายเหตุ  ก่อนสอบวันที่ ๑๓-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เปิดถึง ๒๐.๐๐ น.

คำสำคัญ: เปิดล่วงเวลา
เข้าอ่านทั้งหมด: 4147