เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR

วันที่: 08 ตุลาคม 2557  
เผยแพร่ข่าวนี้
เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR

       หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด : 

เป็นฐานข้อมูลวารสารครอบคลุมสหวิชา ได้แก่ ด้านเศรษศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร์และสถิติ การศึกษา ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สุขภาพและวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอื่นๆ

1. JSTOR archive collections ทั้งหมดกว่า 2,000 ชื่อ

2. ข้อมูลปฐมภูมิกว่า 2,000,000 รายการ อาทิ Globat Plant Collection

3. วารสารฉบับปัจจุบัน (Current issues) กว่า 230 ชื่อ

4. Book at JSTOR ฉบับเต็บ จำนวน 100 ชื่อ และสืบค้นได้จากทั้งหมดกว่า 25,000 รายชื่อ

 URL :   http://www.jstor.org


       สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2557 รวมเป็นระยะเวลา 2 เดือน อนึ่งหากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ คุณสร้อยทิพย์ สุกุล โทร 0879054204 หรือ e-mail : soeythip@eifthai.net

คำสำคัญ: ฐานข้อมูล
เข้าอ่านทั้งหมด: 4493