บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้นคว้า
ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้นคว้า

วันที่: 19 พฤศจิกายน 2557  
เผยแพร่ข่าวนี้
บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้นคว้า

       การดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ให้บริการกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย/สถาบัน สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2558 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวนทั้งสิ้น 5 ฐานข้อมูลดังนี้

ชื่อฐานข้อมูล

ช่วงเวลาให้บริการ

1. ABI/INFORM Complete

1 พ.ย. 57 – 31 ต.ค. 58

2. ACM Digital Library

1 พ.ย. 57 – 31 ต.ค. 58

3. ProQuest Dissertations & Theses Global

1 พ.ย. 57 – 31 ต.ค. 58

4. SpringerLink – Journal

1 พ.ย. 57 – 31 ต.ค. 58

5. Web of Science

1 พ.ย. 57 – 31 ต.ค. 58

 

รายชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2558

ชื่อฐานข้อมูล

รายละเอียด

เข้าใช้ได้ที่

1. ABI/INFORM Complete

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ

http://search.proquest.com/abicomplete

2. ACM Digital Library

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

http://dl.acm.org/dl.cfm

3. ProQuest Dissertations & Theses Global

เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ

http://search.proquest.com/pqdtglobal

4. SpringerLink – Journal

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997-ปัจจุบัน

http://www.link.springer.com

5. Web of Science

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างอิง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน

http://webofknowledge.com

 

คำสำคัญ: ฐานข้อมูล
เข้าอ่านทั้งหมด: 4489