คู่มือแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์

วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
คู่มือแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ มีคู่มือ (Brochure) การใช้งานดังต่อไปนี้

  • ABI/INFORM Complete  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจีดการทรัพบากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ

  • ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ้งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

  • ACS Journals เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมี และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full-text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

  • ProQuest Dissertation & Theses  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบัน การศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านรายการ

  • SpringerLink-Journal ครอบคลุมสาขาวิชา Medicine & Public Health, Russian Library of Science, Life Sciences, Chemistry, Mathematics, Physics, Computer Science, Economics/Management Science, Geosciences และ Engineering

  • Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน

คำสำคัญ: คู่มือ
เข้าอ่านทั้งหมด: 4179