เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมนำชมสำนักหอสมุดกลาง(Library Tour)
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมนำชมสำนักหอสมุดกลาง(Library Tour)

วันที่: 28 กรกฏาคม 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมนำชมสำนักหอสมุดกลาง(Library Tour)

เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดให้มีกิจกรรมนำชมหอสมุดกลาง (Library Tour) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลการบริการ และทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง  รวมถึงเข้าใจข้อปฏิบัติและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ของหอสมุด   ได้อย่างถูกต้อง โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2558 วันละ 2 รอบ คือ รอบเช้าเวลา 10.00 น. และรอบบ่ายเวลา 14.00 น.  (จำกัดจำนวนไม่เกิน 40 คนต่อรอบ)

       ในการนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1  ทุกหลักสูตรสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรม  โดยสามารถส่งตัวแทนกลุ่มนักศึกษาติดต่อเพื่อนัดวันและช่วงเวลา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ที่ เคาน์เตอร์ชั้น 5  หอสมุดกลาง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวดวงธิดา  รักษาแก้ว  โทรศัพท์ 081-874-9433 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียดการรับสมัคร

-  ตรวจสอบตารางการจองวัน-เวลาอบรม Library Tour

การรับสมัคร

-  กรอกใบสมัครออนไลน์  หรือ  ดาวน์โหลดใบสมัคร (ยื่นที่เคาน์เตอร์ชั้น 5)

หมายเหตุ : * เลือกสมัครช่องทางใดช่องทางหนึ่ง

                * กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

คำสำคัญ: นำชมสำนักหอสมุดกลาง,Library Tour,ทรัพยากรสารสนเทศ
เข้าอ่านทั้งหมด: 4512