การวิจัย เรื่อง แนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์การรำโทน - นกพิทิดของเยาวชน จ. นครศรีธรรมราช โดยใช้เทคโนโลยีสื่อวิดีทัศน์และสื่อออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์

การวิจัย เรื่อง แนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์การรำโทน - นกพิทิดของเยาวชน จ. นครศรีธรรมราช โดยใช้เทคโนโลยีสื่อวิดีทัศน์และสื่อออนไลน์

วันที่: 30 ตุลาคม 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
การวิจัย เรื่อง แนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์การรำโทน - นกพิทิดของเยาวชน จ. นครศรีธรรมราช โดยใช้เทคโนโลยีสื่อวิดีทัศน์และสื่อออนไลน์

การละเล่นพื้นบ้านในท้องถิ่น ย่อมสะท้อนถึงความเจริญทางวัฒนธรรม ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ รวมถึงสุขภาพกายและสุขภาพใจของคนในท้องถิ่นนั้นๆ เช่นเดียวกับที่ ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของ จ. นครศรีธรรมราช ตลอดจนมีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ 

รำโทน-นกพิทิด มรดกวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เป็นอีกหนึ่งการละเล่นพื้นบ้านที่ได้รับการสืบทอดมาจากภาคกลางในปี 2478 ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเป็นเครื่องบันเทิงเริงใจแก่ชาวบ้านในช่วงสงคราม จนเกิดเป็นการละเล่นที่ได้รับสืบทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  

อย่างไรก็ตามด้วยสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนไป ทำให้รำโทน-นกพิทิดเริ่มจะเลือนหายไปจากความสนใจของเยาวชนในปัจจุบัน จึงได้เกิดการวิจัย เรื่อง แนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์การรำโทน - นกพิทิดของเยาวชน จ. นครศรีธรรมราช โดยใช้เทคโนโลยีสื่อวิดีทัศน์และสื่อออนไลน์คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมอนุรักษ์การรำโทน - นกพิทิดของเยาวชน จ. นครศรีธรรมราช
เข้าอ่านทั้งหมด: 4052