ฐานข้อมูลออนไลน์ iGLibrary
ข่าวประชาสัมพันธ์

ฐานข้อมูลออนไลน์ iGLibrary

วันที่: 29 เมษายน 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
ฐานข้อมูลออนไลน์ iGLibrary

       สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้บอกรับฐานข้อมุลหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ชื่อว่า iGLibrary ในนามโครงการความร่วมมือ เพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 30 สถาบันทั่วประเทศ การใช้งานร่วมกันในลักษณะ Consortium 

รายละเอียด : ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่รวบรวมเอาหนังสือจขากหลากหลายสำนักพิมพ์ทั่วโลกกว่า 100 สำนักพิมพ์ โดยครอบคลุมสาขาวิชา อาทิ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง กฎหมาย บรรณารักษ์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ สามารถ print, copy, download, translate, checkout มาพร้อมกับเครื่องมือในการสืบค้นต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี iViewer สามารถรองรับ Smart Phone และ Tablet


      URL         : http://portal.igpublish.com/iglibrary/

คำสำคัญ: iGLibrary
เข้าอ่านทั้งหมด: 4495