กิจกรรม Library Tour
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Library Tour

วันที่: 24 กรกฏาคม 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
กิจกรรม Library Tour

       เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีกิจกรรมนำชมหอสมุดกลาง (Library Tour) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลการบริการทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง รวมถึงเข้าใจข้อปฏิบัติและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลางได้อย่างถูกต้อง โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นวันละ 2 รอบ คือ รอบเช้าเวลา 10.00 น. และรอบบ่ายเวลา 14.00 น. (จำกัดจำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรอบ)

        โดยสามารถส่งตัวแทนกลุ่มนักศึกษาติดต่อเพื่อนัดหมายวันและเวลาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ที่ กลุ่มงานให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 5 หอสมุดกลาง หรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ www.arc.nstru.ac.th

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวดวงธิดา รักษาแก้ว โทรศัพท์ 081-874-9433 ในวันและเวลาราชการ

กรอกใบสมัครกิจกรรม Library Tour

คำสำคัญ: Library Tour
เข้าอ่านทั้งหมด: 4378