เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่: 28 กรกฏาคม 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีการอบรมการใช้ฐานข้อมูลข้อมูลออนไลน์ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

โดยวิทยากร คุณอาภรณ์ ไชยสุวรรณ ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 (1939) 

โดยมีรายละเอียดของโปรแกรมดังนี้

1. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม รูปแบบ APA 6 th Edition
2. การจัดการทางบรรณานุกรม โดยใช้โปรแกรม Endnote web
3. การสืบค้นสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลต่างๆ บนเครือข่ายระบบห้องสมุด (ThaiLIS)
4. การใช้โปรแกรม Access English เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านช่องทางสมาร์ทโฟน แทปแล็ต โน๊ตบุ๊คได้ทุกเวลา ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์

 

การรับสมัคร

- เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1, เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ชั้น 5 อาคารหอสมุดกลาง

หรือ

- กรอกใบสมัครออนไลน์ กรอกใบสมัคร

 หมายเหตุ

* เลือกสมัครช่องทางใดช่องทางหนึ่ง

* หมดเขตภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2559

* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางจิราพร อนุรักษ์  โทรศัพท์ 081-078-8733 ในวันและเวลาราชการ

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คำสำคัญ: ฝึกฝนภาษาอังกฤษ, การสืบค้นสารสนเทศบนเครือข่ายระบบห้องสมุด
เข้าอ่านทั้งหมด: 4412