ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “แนะนำการใช้บริการหอสมุดกลาง (Infographic)”

ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “แนะนำการใช้บริการหอสมุดกลาง (Infographic)”

วันที่: 26 ธันวาคม 2560  
เผยแพร่
 ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “แนะนำการใช้บริการหอสมุดกลาง (Infographic)”

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

“ชุดโปสเตอร์แนะนำการใช้บริการหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Infographic)”

ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๗,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
๒. เพื่อสร้างสรรค์สื่อ Infographic ในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย
คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน: ๑. ต้องเป็นนักศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
๒. ผู้ส่งผลงานต้องระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
๓. ผู้ส่งผลงาน ๑ คนสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง ๑ ผลงาน
หลักเกณฑ์การประกวด: ๑. เป็นโปสเตอร์ ๑ รูป
๒. ออกแบบด้วยโปรแกรม Illustrator มีองค์ประกอบทางศิลป์ และเทคนิคที่เหมาะสม สื่อความหมายในรูปแบบ Infographic ตามเนื้อหาที่กำหนดให้
( แนะนำการใช้บริการหอสมุดกลาง )
๓. รูปภาพการ์ตูน หรือฟอนต์ที่นำมาประกอบภาพต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ออกแบบจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว
๔. การออกแบบต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ลอกเลียนแบบหรือนำผลงานผู้อื่นมาใช้
๕. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชนมาก่อน
รูปแบบของผลงาน: ๑. ไฟล์ .AI ของโปสเตอร์แต่ละภาพต้องมีขนาด ๕๕X ๗๕ เซ็นติเมตร (เฉพาะภาพ)
๒. ผลงานที่ส่งต้องสื่อในหัวข้อและมีเนื้อหาที่กำหนดให้เท่านั้น
๓. ผู้ส่งผลงานประกวดต้องเป็นผู้จัดทำผลงานด้วยตนเอง ห้ามนำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามส่งผลงานในนามผู้อื่นเด็ดขาด หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ


การส่งผลงานเข้าประกวด:๑. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร (เขียนข้อความตัวบรรจงให้ชัดเจน)
๒. บันทึกไฟล์ผลงานลงแผ่น DVD เป็นไฟล์ต้นฉบับนามสกุล .AI และไฟล์ .JPEG
๓. พิมพ์ผลงานเป็นภาพสี ขนาด A4 ๑ ภาพ
๔. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรม โดยสำนักวิทยฯสามารถนำผลงานที่เข้าประกวดไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆได้
กำหนดส่งผลงาน: ๑. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒. ประกาศผล ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์หอสมุดกลาง http://arc.nstru.ac.th/
การส่งผลงานประกวด: ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ หมู่ ๔ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๘๐หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๕๘๐-๙๘๓๓หมายเลขโทรสาร ๐-๗๕๘๐-๙๘๓๒
รางวัลการประกวด: ๑. รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล ๓๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๒. รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล ๒๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๓. รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล ๑๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๔. รางวัลที่ ชมเชย จำนวน ๒ รางวัล รางวัลละ ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
ติดต่อสอบถาม: นายธัญญวีร์ รสมัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อาคาร ๑๙ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โทร : ๐-๗๕๘๐-๙๘๓๓
อีเมล์: thanyawee_ros@nstru.ac.th

*รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*

คำสำคัญ: Infographic
จำนวนผู้อ่าน: 2636