สื่อใหม่ (New Media)
ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อใหม่ (New Media)

วันที่: 08 กุมภาพันธ์ 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
สื่อใหม่ (New Media)

หอสมุดกลางเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

สื่อใหม่ (New Media) : เทคนิคการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ด้วย Infographic

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00-16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1938 อาคาร 19

วิทยากรโดย

ดร.พิชามญชุ์ สุรียพรรณ

อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รับจำนวน 100 ท่าน สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ นางสาวดวงธิดา รักษาแก้ว Tel. 081-8749433

หรือ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน หอสมุดกลาง

คำสำคัญ: New Media, Infographic
เข้าอ่านทั้งหมด: 4147