การอบรมฐานข้อมูลออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมฐานข้อมูลออนไลน์

วันที่: 28 กรกฏาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
การอบรมฐานข้อมูลออนไลน์

หอสมุดกลางเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ประกอบด้วย หลักสูตรการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ และ หลักสูตรการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม

หลักสูตร "การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์"

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม และวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561

โดยแบ่งการอบรมวันละ 2 กลุ่ม ทั้งหมด 4 กลุ่ม

---------------------------------

หลักสูตร "การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม"

วันพุธที่ 1 สิงหาคม และ วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

โดยแบ่งการอบรมวันละ 2 กลุ่ม ทั้งหมด 4 กลุ่ม

---------------------------------

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1938 อาคาร 19

สามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ งานพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 

นางสาวดวงธิดา รักษาแก้ว Tel. 081-8749433 หรือสมัครออนไลน์ คลิก

หรือ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน หอสมุดกลาง

คำสำคัญ: การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์, การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
เข้าอ่านทั้งหมด: 4478