งดให้บริการล่วงเวลา วันที่ 12 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

งดให้บริการล่วงเวลา วันที่ 12 ธันวาคม 2561

วันที่: 05 ธันวาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
งดให้บริการล่วงเวลา วันที่ 12 ธันวาคม 2561

       เนื่องด้วยวันที่ 12 ธันวาคม 2561 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เดินทางไปราชการ ณ จังหวัดภูเก็ต ทำให้บุคลากรไม่เพียงพอในการให้บริการช่วงเวลา 16.30-20.00 น.

       อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องการให้บริการหอสมุดกลางและอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2561 จึงงดให้บริการในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30-20.00 น.

        นักศึกษาสามารถยืมต่อออนไลน์ได้ http://lib.nstru.ac.th/Member/Login.aspx ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

คำสำคัญ: ปิดล่วงเวลา
เข้าอ่านทั้งหมด: 4203