อัตรายืมหนังสือและเกินกำหนดส่ง

อัตรายืมหนังสือและเกินกำหนดส่ง

วันที่: 18 มกราคม 2562  
เผยแพร่
อัตรายืมหนังสือและเกินกำหนดส่ง

       จากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การให้บริการหอสมุดกลางและอัตราค่าธรรม พ.ศ. 2561 หมวด 3 การยืมทรัพยากรสารสนเทศ รายละเอียดดังนี้

ประเภทสมาชิกจำนวน (เล่ม)ระยะเวลา (วัน)
นักศึกษาปริญญาตรี 7 7
นักศึกษา ป.โท ป.เอก 14 14
บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์ประจำ) 30 45
บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์พิเศษ) 14 14
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 7 7

       หมวด 4 อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการหอสมุดกลาง

ข้อ 4 อัตราค่าปรับการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนด วันละ 5 บาทต่อเล่ม 

ข้อ 5 อัตราค่าดำเนินการทางเทคนิคกรณีทรัพยากรสารสนเทศชำรุดหรือสูญหาย เล่มละ 100 บาท

       เริ่มใช้อัตราค่าปรับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป โดยให้บุคลากรทำรายการทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันก่อนเวลาที่กำหนด สามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน หรือโทร IP Phone : 4218 

เอกสารประกาศ

คำสำคัญ: ค่าปรับ
จำนวนผู้อ่าน: 2672