เชิญเข้าร่วมอบรมสื่อใหม่ (New Media) : การสร้างสื่อ Infographic ด้วย Piktochart
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมอบรมสื่อใหม่ (New Media) : การสร้างสื่อ Infographic ด้วย Piktochart

วันที่: 26 มกราคม 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
เชิญเข้าร่วมอบรมสื่อใหม่ (New Media) : การสร้างสื่อ Infographic ด้วย Piktochart

       ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมีโครงการอบรมหัวข้อ “สื่อใหม่ (New Media) : การสร้างสื่อ Infographic ด้วย Piktochart” โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 และรุ่นที่ 2 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-16.30 ณ อาคาร 19 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1939   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีพื้นฐานในการใช้สื่อใหม่ประเภทต่าง ๆ 

กำหนดการ

คำสำคัญ: อบรม, สื่อใหม่ (New Media) , Piktochart
เข้าอ่านทั้งหมด: 4154