การเข้าใช้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect ประจำปีงบประมาณ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเข้าใช้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่: 26 พฤษภาคม 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
การเข้าใช้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect ประจำปีงบประมาณ 2562

       ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect จากจำนวนวารสาร 23 สาขาวิชา คงเหลือ 4 สาขาวิชา ได้แก่

  1. สาขาวิชา Agricultural and Biological Science จำนวน 208 ชื่อ
  2. สาขาวิชา Engineering จำนวน 252 ชื่อ
  3. สาขาวิชา Social Science จำนวน 250 ชื่อ
  4. สาขาวิชา Immunology and Microbiology จำนวน 122 ชื่อ (83 ชื่อ อยู่ในสาขาวิชา Health Sciences)

       โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ปี ค.ศ. 2010 – ปัจจุบัน เท่านั้น ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นจากฐานข้อมูลที่ทางหอสมุดกลางจัดให้บริการ ผ่านกล่อง EBSCO Discovery Service (EDS) หน้าเว็บไซต์หอสมุดกลาง

คำสำคัญ: ScienceDirect
เข้าอ่านทั้งหมด: 4525