ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้และทักษะทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้และทักษะทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

วันที่: 05 มิถุนายน 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้และทักษะทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

       ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้และทักษะทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  เรื่อง “เทคโนโลยีและสื่อใหม่เพื่อการบริการสารสนเทศ”  เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่ทันกับยุคสมัย  วิทยากร ดร.สรคม ดิสสะมาน  อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน  2562 ตั้งแต่เวลา  08.00 - 16.30  น. ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1939  อาคาร 19  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แก่บุคลากรที่ดูแลห้องสมุดในชุมชนและพื้นที่ภาคใต้  

 

อัตราค่าลงทะเบียน : ค่าลงทะเบียนการอบรมท่านละ 300 บาท

การรับสมัคร : ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์  https://joo.gl/RWeOk รับสมัครวันนี้ จนถึงวันที่  26 มิถุนายน 2562

รายละเอียดโครงการ+ประวัติวิทยากร==> คลิก

หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรม (สำหรับโรงเรียน) ==> คลิก


คำสำคัญ: อบรม, เทคโนโลยีและสื่อใหม่เพื่อการบริการสารสนเทศ, บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
เข้าอ่านทั้งหมด: 4513