ขอเชิญร่วมอบรมการสืบค้นแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสอนและงานวิจัย

ขอเชิญร่วมอบรมการสืบค้นแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสอนและงานวิจัย

วันที่: 18 มิถุนายน 2562  
เผยแพร่
ขอเชิญร่วมอบรมการสืบค้นแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสอนและงานวิจัย

กิจกรรม :  อบรมการสืบค้นแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสอนและงานวิจัย

วันที่จัด  :  25  มิถุนายน 2562   เวลา :  08.30-16.30 น.

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1939

รับสมัครจนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2562

ลงทะเบียน : ออนไลน์:  https://forms.gle/RrPTXuAbQa4N172k9

       มือถือ: 086-2736671 นางปิยะพร กลิ่นมาลี

    E-mail: piyaporn_sae@nstru.ac.th


กำหนดการ

08.00 น. – 08.30 น.    ลงทะเบียน

08.30 น. – 09.00 น.    พิธีเปิดอบรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย คูหาพงศ์

                               ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

09.00 น. – 10.30 น.    การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) :  EBSCO Discovery Service (EDS)

10.30 น. – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น. – 12.00 น.    การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) :  GALE   

12.00 น. – 13.00 น     รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 14.30 น.    การใช้งาน Google  Scholar

14.30 น. – 14.45น.     พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 น. – 16.00 น.    ฐานข้อมูลของไทย (Thaijo, CUIR และThailis)

คำสำคัญ: การสืบค้นแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, อบรม
จำนวนผู้อ่าน: 2730