ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรม

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรม

วันที่: 07 กุมภาพันธ์ 2563  
เผยแพร่
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรม

       ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการอบรม "การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับผลงานวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อตำแหน่งที่สูงขึ้น" วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดจัดงานในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี อาคาร 19 จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

       สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งในการอบรมได้ที่ https://forms.gle/zESCCc3FZrjq9B2b8

       ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ดวงธิดา รักษาแก้ว โทร.081-8749433

คำสำคัญ: การอ้างอิง บรรณานุกรมรูปแบบ APA
จำนวนผู้อ่าน: 1876