ขอเชิญร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูล “ProQuest One Business”

ขอเชิญร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูล “ProQuest One Business”

วันที่: 10 มิถุนายน 2564  
เผยแพร่
ขอเชิญร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูล “ProQuest One Business”

     ด้วยบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด ในเครือของ iGroup Asia Pacific ตัวแทนจัดจำหน่ายและให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) ที่มีลักษณะเนื้อหาทั้งแบบสหสาขาวิชาและเฉพาะทาง ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วารสำา ข่าวสาร รายงาน บทวิเคราะห์การคาดการณ์ แนวโน้ม ข้อมูลเชิงสถิติ เอกสารมาตรฐาน/ข้อปฏิบัติด้านการผลิต ข้อมูลสิทธิบัตร ข้อมูลเศรษฐกิจ การค้า ภาษี การลงทุน การตลาด นวัตกรรมและเทคโนโลยีครอบคลุมในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม โดยให้บริการบนหลาย ๆ Platform ที่มีกำรจัดสรรเนื้อหำไว้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการใช้งาน มีการปรับปรุงเนื้อหาตลอดเวลา ระยะเวลาการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อฐานข้อมูลฯ “ProQuest One Business”

URL Link :  https://trials.proquest.com/access?token=ezckJfbtqetfxnJsjfsqZfzrk

รายละเอียด :  ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเรียนการสอนและใช้งานที่ครอบคลุมทุกด้านและสมบูรณ์ที่สุดเพียงแหล่งเดียว ในสาขาการบริหารธุรกิจ อาทิ ข่าว (News) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) วารสารวิชาการ (Journals) นิตยสาร (Magazines) วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertations) กรณีศึกษา (Business Cases) รายงานด้านการตลาด/อุตสาหกรรมในแต่ละประเทศ (Market, Country & Industry Reports) รวมถึงวิดีโอ (Videos) จากหลายสานักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ผ่านเครื่องมือและเทคโนโลยีการสืบค้นของ ProQuest ONE Business

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่คุณอาคม เจนวิถี(เจ้าหน้าที่ประสานงาน) โทร. 02-769-3888 *3466, 089-448-2637 แฟกซ์. 02-379-5183 E-mail : arkom@book.co.th

คำสำคัญ: ProQuest One Business ฐานข้อมูล
จำนวนผู้อ่าน: 1875