ขอขอบคุณ รศ. ดร. สกล ภู่งามดีที่ได้มอบหนังสือแก่หอสมุดกลาง
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอขอบคุณ รศ. ดร. สกล ภู่งามดีที่ได้มอบหนังสือแก่หอสมุดกลาง

วันที่: 24 ธันวาคม 2562  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอขอบคุณ รศ. ดร. สกล ภู่งามดีที่ได้มอบหนังสือแก่หอสมุดกลาง

       หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ รศ. ดร. สกล ภู่งามดีที่ได้มอบหนังสือเรื่อง "การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อผลิตงานโฆษณา: Printing Media Design for Advertising Production" 

คำสำคัญ: มอบหนังสือ หอสมุดกลาง การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อผลิตงานโฆษณา
เข้าอ่านทั้งหมด: 9977