กลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ = Human resource planning strategy
ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ = Human resource planning strategy
ผู้แต่ง : ภาวิณี เพชรสว่าง
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564
เลขเรียก : 658.3012732564
สถานที่จัดเก็บ : หมวด 500-999/ชั้น 3
สาระสังเขป :

หนังสือ "กลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์" เล่มนี้เขียนโดย ภาวิณี เพชรสว่าง บทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ในการเป็นคู่คิดทางธุรกิจ (Business Partner) นั้นได้มีการพูดถึงมาไม่ต่ำกว่า 20-30 ปีแล้ว หากแต่ในทางปฏิบัติยังพบอุปสรรคในการนำไปปฏิบัติจริงหลายประการหนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวทางการวางแผนทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมบทบาทการเป็นคู่คิดทางธุรกิจของนักทรัพยากรมนุษย์ด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และยังเพิ่มเนื้อหาที่ทันต่อยุคสมัยและมีความจำเป็นต่อการวางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ คือกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์กับการบริหารสภาวะวิกฤติ เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ครู อาจารย์ที่สอนวิชาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ
บทที่ 1 สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อกลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 2 ภาพรวมกลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

ส่วนที่ 2 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 3 วิเคราะห์งาน
บทที่ 4 กระบวนการพยากรณ์ทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 5 ความต้องการทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 6 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์

ส่วนที่ 3 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 7 การบริหารผู้สืบทอดตำแหน่งงาน
บทที่ 8 การลดขนาดองค์การ และการปรับโครงสร้างองค์การ
บทที่ 9 การควบรวมกิจการ และการซื้อกิจการ
บทที่ 10 การจ้างหน่วยงานภายนอก

ส่วนที่ 4 การประเมินกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 11 การประเมินผลกิจกรรมทางทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 12 กลยุทธ์ HR กับการบริหารสภาะวิกฤติ

บทส่งท้าย กรณีศึกษา : ความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์องค์การ