หลักเมืองขนอม (แม่สนตราเทวี) อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช.
ชื่อเรื่อง : หลักเมืองขนอม (แม่สนตราเทวี) อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช.
พิมพลักษณ์ : นครศรีธรรมราช : อำเภอขนอม, 2561
เลขเรียก : NST 7261711 2561
สถานที่จัดเก็บ : สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4
สาระสังเขป : หลักเมืองขนอม (แม่สนตราเทวี มีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการก่อสร้างศาลหลักเมืองขนอม ประวัติเมืองขนอม ความหมายของรูปแบบสถาปัตยกรรมของเสาหลักเมือง และตัวอาคารหลักเมือง รูปภาพบันทึกขั้นตอนพิธีกรรม บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหลักเมืองขนอม เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าและผู้ที่สนใจ