แหล่งโบราณคดีโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง : แหล่งโบราณคดีโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้แต่ง : กองโบราณคดี กรมศิลปากร
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2536
เลขเรียก : NST 930.13752536
สถานที่จัดเก็บ : สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4
สาระสังเขป : แหล่งโบราณคดีเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งศึกษาที่สำคัญหลายๆ ด้าน เช่น การตั้งถิ่นฐาน การดำรงชีพ การศาสนา ซึ่งบอกให้ทราบว่าชุมชนโมคลานมีความเจริญมั่นคงในการดำรงชีพ มีความศรัทธาในการสร้างวัฒนธรรมการดำรงชีพอยู่ร่วมกัน จากหลักฐานการสำรวจ การขุดแต่ง การขุดค้นมีความเกี่ยวเนื่องกับศาสนาพราหมณ์ ไศวนิกายเป็นส่วนใหญ่ คือพบศิวลึงค์ศิลารอบบริเวณสถานเพื่อรวบรวมไว้ศึกษาและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไป