ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Research methodology in social sciences
ชื่อเรื่อง : ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Research methodology in social sciences
ผู้แต่ง : สุทธิพร บุญมาก
พิมพลักษณ์ : สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2564
เลขเรียก : 001.424442564
สถานที่จัดเก็บ : หมวด 000-499/ชั้น 2
สาระสังเขป : หนังสือ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย คำถามวิจัยและกระบวนการสร้างแนวคิดในการวิจัย การออกแบบการวิจัย ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง ข้อมูลและการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ การวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการวิจัยเชิงคุณภาพ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้ที่สนใจทั่วไป