จริยธรรมในวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย
ชื่อเรื่อง : จริยธรรมในวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย
ผู้แต่ง : ประทีป ฉัตรสุภางค์, ภัทรียา กิจเจริญ, ดรุณี ภู่ขาว.
พิมพลักษณ์ : นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
เลขเรียก : 174.937217112559
สถานที่จัดเก็บ : หมวด 000-499/ชั้น 2
สาระสังเขป : หนังสือ จริยธรรมในวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับจริยธรรมวิชาชีพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมวิชาชีพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา สภาพปัญหาจริยธรรมวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา กลไกการควบคุมจริยธรรมวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้กับบทบาทหน้าที่และพัฒนาส่งเสริมจริยธรรมของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดี