การวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล = Mechanical engineering measurements
ชื่อเรื่อง : การวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล = Mechanical engineering measurements
ผู้แต่ง : โชคชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์
พิมพลักษณ์ : นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
เลขเรียก : 681.28122561
สถานที่จัดเก็บ : หมวด 500-999/ชั้น 3
สาระสังเขป : หนังสือ การวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น อุปกรณ์บันทึกสัญญาแบบอนาล็อก ระบบบันทึกสัญญาณแบบดิจิตอล เซ็นเซอร์สำหรับทรานสดิวเซอร์ วงจรปรับสัญญาณ และกระบวนการทางสถิติ ซึ่งหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ใช้การประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาการวัดและเครื่องมือวัดของ ตลอดจนผู้ที่สนใจจะเรียนรู้ระบบเครื่องมือวัด