สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2559

สารนครศรีธรรมราช 

สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2559

จัดทำโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. นครดอนพระ โดย บัญชา พงษ์พานิช

2. ประวัติความเป็นมาพระอุปคุต โดย ตรีเทพ, นามแฝง

3. บาติก : ความเหมือนที่แตกต่างของสองวัฒนธรรมจิตกรรมน้ำเทียนชาวชวา ประเทศอินโดนีเซีย – ชาวคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย จิรวัฒน์ นพเกื้อ และ สุอัตพงษ์ ขุนทน

4. ย้อนรอย “สนามกีฬาชาติตระการโกศล” “เป็นสมบัติชาติและสมบัติคนเมืองนครทุกคน” โดย พอพล อุบลพันธุ์

5. การสร้างคน ด้วยการสร้างครูในฟินแลนด์ (สร้างคุณภาพการศึกษา) โดย สัมพันธ์ นวลปั้น

6. นครศรีธรรมราชกับเส้นทางคาบสมุทร โดย แสงรุ้ง, นามแฝง

7. สุรากลั่น : วิสกี้บ้านนอก โดย ศิวพร ใจสว่าง, ณัฐติยาภรณ์ จุลษร, นิรุทธ์ ทรงศรี, และพีรพล แก้วออด

8. นิราศยุโรป (ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบอร์ฏ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์) โดย สืบพงศ์ ธรรมชาติ

9. ชมรมนักเล่านิทาน ตอน เสวนาภาษานิทาน โดย ลุงสืบสาน หลานตาขุน

10. หนึ่งปีมีครั้ง แมงพลัด โดย อนุชสรา เรืองมาก

11. สมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการไอ โดย อรุณรัตน์ ทองคำ

12. รู้จักนักเขียน “สารนครศรีธรรมราช” ประวัติและผลงาน นายสมพุทธ ธุระเจน.