สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2559

สารนครศรีธรรมราช 

สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2559

จัดทำโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. พระเครื่อง โดย สัมพันธ์ นวลปั้น

2. อาถรรพณ์คลองกระ โดย ผจญ มีจิตต์

3. ปริศนาเมืองนครศรีธรรมราชที่เป็นสื่อสะท้อนภาพการดำรงชีพของสังคมชนบท โดย ชวนุตม์, นามแฝง

4. ยายปุก : คนบีบเส้นเล่นแป้ง โดย กรรฑมาศ กาญจนดิษฐ์, จันทร์ทิวา น้อยมา, สวรส นำแก้ว, ศรัญญา เมฆขยาย,ภาวณี เพ็ชรดี, หทัยรัตน์ แก้วสีขาว และคนอื่น ๆ แป้ง.

5. หนังตะลุง เป็น หรือ ไม่เป็น อบายมุข โดย บุญธรรม เทอดเกียรติชาติ

6. ลังกาวงศ์ในสยาม และสยามในศรีลังกา โดย สมบูรณ์ บุญฤทธิ์

7. สบายท้องง่าย ๆ ด้วยสมุนไพรรั้วบ้าน โดย อรุณรัตน์ ทองคำ