สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2559

สารนครศรีธรรมราช

สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2559

จัดทำโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. พระครูพนังศีลวิสุทธิพุทธภักดี โดย ตรีเทพ, นามแฝง. 

2. มารู้จัก ฝายมีชีวิต กันนะครับ โดย ดำรง โยธารักษ์

3. ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราชสมัยกึ่งประวัติศาสตร์ โดย ชวนุตม์, นามแฝง

4. การทำสงครามระหว่าง ปัตตานี,อยุธยา และกรุงเทพฯ โดยมี นครศรีธรรมราช รับบทเป็นคนทรยศ โดย ชาลี ศิลปรัศมี

5. นิราศนราธิปฯ ดุษฏี จารึก ไปปักษ์ใต้ พุทธศก 2471 โดย ผจญ มีจิตต์

6. ทุ่งข้าวทะเลฝัน ดอน “ดีดหลุม” โดย สมใจ สมคิด

7. ขอได้ไว้รับ : ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ โดย อนุชสรา เรืองมาก

8. ยาห้าราก โดย อรุณรัตน์ ทองคำ.