สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 46 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2559

สารนครศรีธรรมราช

สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 46 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2559

จัดทำโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. นิทานชาดก ตอน วงเวียนชีวิตโดย ลุงสืบสาน หลานตาขุน, นามแฝง

2. วัดควนชะลิก โดย กรีฑาพล กรรชนะกาญจน์

3. การทำสงครามระหว่าง ปัตตานี อยุธยา และกรุงเทพฯ โดย ชาลี ศิลปรัศมี

4. นครศรีธรรมราชแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ โดย ประหยัด เกษม

5. ย้อนรอยนักกลอนชั้นครูเมืองนคร “ชีวิตและกลอนเก่าของนักลอนเก่า” โดย พอพล อุบลพันธุ์

6. นิราศนราธิปฯ ดุษฎีจารึก ไปปักษ์ใต้ พุทธศก 2470 โดย ผจญ มีจิตต์

7. เปิดตำนานยา “ลูกแปลกแม่” โดย อรุณรัตน์ ทองคำ