สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 46 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2559

สารนครศรีธรรมราช

สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 46 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2559

จัดทำโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ชาวต่างชาติกับบทที่ปรึกษา ร.5. โดย ผจญ มีจิตต์

2. การทำสงครามระหว่าง ปัตตานี, อยุธยา และกรุงเทพฯ (ตอนจบ) โดย ชาลี ศิลปรัศมี

3. ย้อนรอยนักกลอนชั้นครูเมืองนคร “ชีวิตและกลอนเก่าของนักกลอนเก่า” โดย พอพล อุบลพันธุ์

4. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก โดย วิมล ดำศรี

5. สว่างวงศ์ : ศาสตร์การแสดงไม่ใช่เพียงแค่การแสดงสู่ละครเวที โดย อนุชสรา เรืองมาก

6. ประโยชน์จากมะละกอ โดย อรุณรัตน์ ทองคำ