สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 46 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2559

สารนครศรีธรรมราช

สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 46 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2559

จัดทำโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. กาลามสูตร โดย ญาณพโล ภิกขุ

2. ประวัติอนุสาวรีย์วีรไทย โดย สัมพันธ์ นวลปั้น

3. ปฐมเรื่องไปรสนีย์ที่เมืองนครศรีธรรมราช โดย สมพุทธ ธุระเจน

4. เชื้อสายพระเจ้าตากสิน โดย วิวรรณดี สรรพจิต

5. นิทานคำกาพย์วรรณกรรมพื้นบ้านแสดงที่มาของศิลปวัฒนธรรมโนรา : ที่มาและเรื่องราว โดย คำรพ เกิดมีทรัพย์

6. ชีวประวัติสุนทรภู่สู่พระอภัยมณี โดย มาโนชญ์ เพ็งทอง

7. นิราศนครศรีธรรมราช โดย พอพล อุบลพันธุ์

8. กุศโลบายการทำนุบำรุงพระบรมธาตุเจดีย์ โดย วิมล ดำศรี

9. ไล่ยุงร้าย...ด้วยสมุนไพร โดย อรุณรัตน์ ทองคำ