การจัดการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษา
ชื่อเรื่อง : การจัดการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษา
ผู้แต่ง : สิริรัตน์ นาคิน
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564
เลขเรียก : 370.1123732564
สถานที่จัดเก็บ : หมวด 000-499/ชั้น 2
สาระสังเขป : หนังสือการจัดการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษา เล่มนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมโดยใช้จิตตปัญญาศึกษา ซึ่งมี 4 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับจิตตปัญญาศึกษา
ตอนที่ 2 จิตตปัญญาศึกษากับการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 3 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและความสำเร็จในการบริหารจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา และ
ตอนที่ 4 กรณีศึกษาการบริหารจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวจิตตปัญญาศึกษา