การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ
ชื่อเรื่อง : การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ
ผู้แต่ง : นันทรัตน์ เจริญกุล
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564
เลขเรียก : 370.91152564
สถานที่จัดเก็บ : หมวด 000-499/ชั้น 2
สาระสังเขป : หนังสือการบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด หลักการศึกษาเปรียบเทียบ รูปแบบการศึกษาเปรียบเทียบ การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ และการวิเคราะห์ประเด็นร่วมสมัยและการถอดบทเรียนจากงานวิจัยในต่างประเทศ ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนรู้ในเรื่องการจัดการศึกษาเปรียบเทียบสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ