สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา = Statistics for research education
ชื่อเรื่อง : สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา = Statistics for research education
ผู้แต่ง : ยุภาดี ปณะราช
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564
เลขเรียก : 370.7274622564
สถานที่จัดเก็บ : หมวด 000-499/ชั้น 2
สาระสังเขป : หนังสือสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การสุ่มตัวอย่าง สมมติฐาน การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลกับเกณฑ์ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูลสองชุดที่ไม่เป็นอิสระจากกัน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูลสองชุดที่เป็นอิสระจากกัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอย ในแต่ละเนื้อหาจะเน้นการเชื่อมโยงจากหลักการไปสู่ตัวอย่าง เพื่อการประยุกต์ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเรียนการสอนคณิตสาสตร์ ศึกษาการวิเคาระห์ข้อมูลจะนำเสนอการเชื่อมโยงการตั้งวัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะของสถิติแต่ละชนิด การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่นำไปสู่การเขียนงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน