เส้นทางสู่กรรมการสภามืออาชีพของสถาบันอุดมศึกษาไทย : แนวคิดและแนวปฏิบัติ
ชื่อเรื่อง : เส้นทางสู่กรรมการสภามืออาชีพของสถาบันอุดมศึกษาไทย : แนวคิดและแนวปฏิบัติ
ผู้แต่ง : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร และแทน พิธิยานุวัฒน์
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สำพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564
เลขเรียก : 378.1011692564
สถานที่จัดเก็บ : หมวด 000-499/ชั้น 2
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเป็นกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา การกำกับดูแลสภาและสถาบันอุดมศึกษา การทำหน้าที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษา ความรับผิดชอบของกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของสภาสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการประจำสภาสถาบันอุดมศึกษา บริบททางกฎหมายกับอุดมศึกษา คุณธรรมจริยธรรมของสภาสถาบันอุดมศึกษา และสู่สภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งความรับผิดชอบ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงการอุดมศึกษาของไทยโดยเฉพาะต่อกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่องค์คณะในการบริหารและกำกับดูแลสภาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นสภาแห่งความรับผิดชอบส่งผลให้บรรลุเป้าหมายและอุดมการณ์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะและสังคมเป็นสำคัญ