สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 46 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2559

สารนครศรีธรรมราช

สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 46 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2559

จัดทำโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ประวัติวัดเทพพนมเชือด โดย พระครูสิริวัณณาภรณ์

2. ตามรอยบุญ ตอน บุญแปลก โดย สืบสาน หลานตาขุน

3. เขาพลายดำ : มังกรแห่งทะเลใต้ โดย กรีฑาพล กรรชนะกาญจน์

4. แนะนำงานจดหมายเหตุ โดย วิมล มณีโชติ

5. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารภาพลักษณ์จากวรรณกรรมมุขปาฐะ โดย วิมล ดำศรี

6. ตำนานโนรา โดย อาณุรักษ์ ย้อยช่วง.

7. ลิลิตโสฬศนิมิต : วรรณกรรมของกวีชาวเมืองนครศรีธรรมราชในอดีต โดย จวน ชูส่งแสง

8. ยาเขียว โดย อรุณรัตน์ ทองคำ