คำอธิบายกฎหมายการปกครองท้องถิ่น
ชื่อเรื่อง : คำอธิบายกฎหมายการปกครองท้องถิ่น
ผู้แต่ง : เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564
เลขเรียก : 342.095122564
สถานที่จัดเก็บ : หมวด 340-349 (หนังสือกฏหมาย)/ชั้น 4
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาแนวความคิด ประวัติ หลักการสำคัญและเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกฎหมายการปกครองท้องถิ่น โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 หลักการและแนวความคิดที่เกี่ยวกับกฎหมายปกครองท้องถิ่น และ
ส่วนที่ 2 กฎหมายปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย ซึ่งเหมาะสำหรับอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนาศาสตร์ หน่วยงานทางการปกครอง นักการเมืองท้องถิ่น หรือผู้ที่สนใจการปกครองท้องถิ่นที่จะได้นำความรู้ไปใช้ในการศึกษาคว้า การเรียนการสอนรวมไปถึงเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของท้องถิ่นต่อไป