หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
ชื่อเรื่อง : หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
ผู้แต่ง : เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563
เลขเรียก : 342.061772563
ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 7 แก้ไขเพิ่มเติม
สถานที่จัดเก็บ : หมวด 340-349 (หนังสือกฏหมาย)/ชั้น 4
สาระสังเขป : หนังสือหลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง เล่มนี้ มีเนื้อหาทั้งหมด 13 บท ได้แก่
บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไปในการควบคุมฝ่ายปกครอง
บทที่ 2 องค์กรฝ่ายปกครอง
บทที่ 3 การกระทำทางปกครอง
บทที่ 4 ขอบเขตของการควบคุมฝ่ายปกครอง
บทที่ 5 ระบบการควบคุมฝ่ายปกครอง
บทที่ 6 การควบคุมฝ่ายปกครองแบบป้องกัน
บทที่ 7 การควบคุมฝ่ายปกครอง
บทที่ 8 การควบคุมโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง
บทที่ 9 การควบคุมโดยองค์กรตุลาการ
บทที่ 10 ระบบการควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ
บทที่ 11 การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการในประเทศไทย
บทที่ 12 วิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย และบทสุดท้าย
บทที่ 13 การคุ้มครองชั่วคราว การพิพากษาคดีและการบังคับคดี ซึ่งเหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ ใช้ประกอบการเรียนการสอน และบุคคลทั่วไปผู้ที่สนใจเรื่องกฎหมายการควบคุมฝ่ายปกครอง