กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 : ตำราประกอบการเรียน = Criminal procedure law 2
ชื่อเรื่อง : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 : ตำราประกอบการเรียน = Criminal procedure law 2
ผู้แต่ง : สนัน ยามาเจริญ
พิมพลักษณ์ : สงขลา : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, [2564?]
เลขเรียก : 345.0515112564
สถานที่จัดเก็บ : หมวด 340-349 (หนังสือกฏหมาย)/ชั้น 4
สาระสังเขป : หนังสือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4 ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 การฟ้องคดีอาญา
ตอนที่ 2 การพิจารณาคดีอาญา
ตอนที่ 3 การพิพากษาคดีอาญา และ
ตอนที่ 4 การอุทธรณ์ฎีกาคดีอาญา ซึ่งเหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 และบุคคลทั่วไปผู้ที่สนใจเรื่องกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา