การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา
ชื่อเรื่อง : การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา
ผู้แต่ง : นันทรัตน์ เจริญกุล
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564
เลขเรียก : 371.2071152564
สถานที่จัดเก็บ : หมวด 000-499/ชั้น 2
สาระสังเขป : หนังสือ "การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา" เล่มนี้ เขียนโดย นันทรัตน์ เจริญกุล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารนโยบายและกลยุทธ์สำหรับองค์การทางการศึกษา ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดนโยบายและแผนการศึกษาเชิงกลยุทธ์ การบริหารนโยบายและแผนกลยุทธ์ การนำนโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร กำกับติดตามและประเมินการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ที่มีผลต่อการวางแผนกลยุทธ์สำหรับองค์การทางการศึกษา ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งดำเนินการตามนโยบายและแผนการศึกษาเชิงกลยุทธ์ ประสบความสำเร็จทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ