การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ผู้แต่ง : วรรณดี สุทธินรากร, ภูวเรศ อับดุลสตา, สมเกียรติ สุทธินรากร
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2564
เลขเรียก : 375.011772564
สถานที่จัดเก็บ : หมวด 000-499/ชั้น 2
สาระสังเขป : หนังสือ "การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย" เล่มนี้เขียนโดย วรรณดี สุทธินรากร...และคนอื่น ๆ เนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 2 ภาค ได้แก่ ภาคที่ 1 แนวคิดของนักทฤษฎีคนสำคัญทางการศึกษา และภาคที่ 2 การศึกษาที่เชื่อมโลกและชีวิต หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่ต้องปรับวิธีคิด (Mindset) ในการจัดการการเรียนรู้ ซึ่งการเดินทางของการจัดการศึกษาในโลกยุคใหม่ในวันที่ความรู้มิได้หยุดนิ่ง ทั้งผู้สอนและผู้เรียนต่างมีบทบาทใหม่ในกระบวนการเรียนรู้ ที่ต้องแสดงความรู้ที่เข้าถึงทั้งจากความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่ผสานกลมกลืน ผ่านการทดลองปฏิบัติจนเกิดคุณลักษณะที่ดีของบุคคล และฉายชัดในความสามารถ เพื่อสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีกว่า สามารถดำรงอยู่ในโลกของความเป็นจริงอย่างเข้าใจและมีความหมาย