วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
ชื่อเรื่อง : วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
ผู้แต่ง : กมลฉัตร กล่อมอิ่ม
พิมพลักษณ์ : พิษณุโลก : รัตนสุวรรณการพิมพ์ 3, 2562
เลขเรียก : 371.21672562
สถานที่จัดเก็บ : หมวด 000-499/ชั้น 2
สาระสังเขป : หนังสือ "วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ" เล่มนี้เขียนโดย กมลฉัตร กล่อมอิ่ม มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายสมรรถนะ ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สนับสนุน ฐานสมรรถนะ กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะและกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษา ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการออกแบบการจัดการเรียนรู้และวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถนำไปใช้ประกอบการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้