วิทยาภูมิคุ้มกัน / อิงอร กิมกง.
ชื่อเรื่อง : วิทยาภูมิคุ้มกัน
ผู้แต่ง : อิงอร กิมกง
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564
เลขเรียก : 616.0793292564
สถานที่จัดเก็บ : หมวด 500-999/ชั้น 3
สาระสังเขป : หนังสือ "วิทยาภูมิคุ้มกัน" เล่มนี้ เขียนโดย อิงอร กิมกง ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวิทยาภูมิคุ้มกัน หลักการพื้นฐานของระบบภูมิคุ้มกัน เซลล์ อวัยวะ และสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี ภูมิต้านจุลินทรีย์ ภูมิต้านมะเร็ง วิทยาภูมิคุ้มกันของการปลูกถ่ายอวัยวะ ภาวะผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รวมถึงความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วในบางเรื่องของระบบภูมิคุ้มกัน กลไกในระดับเซลล์และโมเลกุล และการประยุกต์ใช้ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับอาจารย์ นิสิต นักศึกษาที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์ และแพทยศาสตร์ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป