การวางแผนทรัพยากรน้ำเพื่อการปรับตัวภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ชื่อเรื่อง : การวางแผนทรัพยากรน้ำเพื่อการปรับตัวภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผู้แต่ง : สุจริต คูณธนกุลวงศ์
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2564
เลขเรียก : 333.914272564
สถานที่จัดเก็บ : หมวด 000-499/ชั้น 2
สาระสังเขป : หนังสือ "การวางแผนทรัพยากรน้ำเพื่อการปรับตัวภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" เล่มนี้ เขียนโดย สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ซึ่งได้รวบรวมการศึกษาที่มีมาเกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทรัพยากรน้ำ สถานการณ์น้ำและแนวโน้มโดยสังเขปเพื่อตอบสนองต่อผลการวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศในอนาคต การประเมินความเสี่ยงและแนวทางการจัดการ การปรับตัว ตามแผนแม่บทของการบริหารจัดการน้ำ และแผนแม่บทการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมตัวอย่างจากการศึกษาที่มีในประเทศและต่างประเทศ หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนธุรกิจ สังคม แวดวงวิชาการ เพื่อความเข้าใจสถานการณ์น้ำ แนวโน้ม และผลกระทบที่มีจะได้เตรียมพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งยังเป็นพื้นฐานของการวิจัยเพื่อปรับปรุงการวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อการปรับตัวของไทยให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต