กฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ : วิธีการงบประมาณและการตรวจเงินแผ่นดิน / ชาญชัย แสวงศักดิ์
ชื่อเรื่อง : กฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ : วิธีการงบประมาณและการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้แต่ง : ชาญชัย แสวงศักดิ์
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563
ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2
เลขเรียก : 343.593032322563
สถานที่จัดเก็บ : หมวด 340-349 (หนังสือกฏหมาย)/ชั้น 4
สาระสังเขป :

หนังสือ "กฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ : วิธีการงบประมาณและการตรวจเงินแผ่นดิน" เล่มนี้ เขียนโดย ชาญชัย แสวงศักดิ์ ซึ่งได้รวบรวมเนื้อเกี่ยวกับระบบกฎหมายที่สำคัญซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายไทย กฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ กฎหมายเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน สาระสำคัญของพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 และเนื้อหาที่น่าสนใจอีกมากมาย

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษา 

สารบัญ
บทนำ ข้อพิจารณาเบื้องต้น
ส่วนที่ 1 ระบบกฎหมายที่สำคัญซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายไทย
ส่วนที่ 2 ความหมายของ "การคลัง" และการศึกษาวิชา "การคลัง" ในประเทศไทย
ส่วนที่ 3 เครื่องมือทางการคลังที่รัฐใช้ในการบริหารประเทศ
ส่วนที่ 4 หลักการพื้นฐานทางงบประมาณ
ส่วนที่ 5 การควบคุมตรวจสอบงบประมาณ
บทที่ 2 กฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ส่วนที่ 1 สาเหตุที่มีการบัญญัติเรื่องการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญ
ส่วนที่ 2 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในส่วนที่เกี่ยวกับวินัย การเงินการคลังของรัฐ
ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ส่วนที่ 4 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ
บทที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ
ส่วนที่ 1 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ
ส่วนที่ 2 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
บทที่ 4 กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนที่ 2 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561