คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง /ชาญชัย แสวงศักดิ์
ชื่อเรื่อง : คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ผู้แต่ง : ชาญชัย แสวงศักดิ์
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563
ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 12 แก้ไขเพิ่มเติม
เลขเรียก : 342.0662322563
สถานที่จัดเก็บ : หมวด 340-349 (หนังสือกฏหมาย)/ชั้น 4
สาระสังเขป :

หนังสือ "คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง" เล่มนี้ เขียนโดย ชาญชัย แสวงศักดิ์ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 5 ภาค ได้แก่ ภาค 1 แนวความคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ภาค 2 การดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย ภาค 3 โครงสร้างของศาลปกครองระบบตุลาการศาลปกครองและอำนาจของศาลปกครอง ภาค 4 คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง และภาค 5 วิธีพิจารณาคดีปกครอง หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่อง กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

สารบัญ
ภาค 1 แนวความคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ภาค 2 การดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย
ภาค 3 โครงสร้างของศาลปกครองระบบตุลาการศาลปกครองและอำนาจของศาลปกครอง
ภาค 4 คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
ภาค 5 วิธีพิจารณาคดีปกครอง