การบริหารเชิงกลยุทธ์ = Strategic management
ชื่อเรื่อง : การบริหารเชิงกลยุทธ์ = Strategic management
ผู้แต่ง : สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2564
ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 21 ฉบับปรับปรุง
เลขเรียก : 6581622564
สถานที่จัดเก็บ : หมวด 500-999/ชั้น 3
สาระสังเขป 

หนังสือ "การบริหารเชิงกลยุทธ์" เล่มนี้ เขียนโดย สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ แม้ว่าสภาพแวดล้อมในด้านมหภาค คือ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเข้มข้นในยุคดิจิทัลตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา และส่งผลกระทบในด้านการเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งและพฤติกรรมการบริโภคอย่างมากมายก็ตาม การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ยังคงเป็นเครื่องมือที่รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง และยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไร องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่างต้องพึ่งพา "การบริหารเชิงกลยุทธ์" เป็นแนวทางในการจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง หนังสือเล่มเหมาะสำหรับนักศึกษา อาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และบุคลากรทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่อง การบริหาร 

สารบัญ

บทที่ 1 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
บทที่ 2 การบริหารเชิงกลยุทธ์
บทที่ 3 กระบวนการและลักษณะการดำเนินกลยุทธ์
บทที่ 4 การบริหารเชิงกลยุทธ์กับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
บทที่ 5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
บทที่ 6 กลยุทธ์รวบรวมของธุรกิจ
บทที่ 7 ทางเลือกแห่งกลยุทธ์
บทที่ 8 ทางเลือกเชิงกลยุทธ์
บทที่ 9 การประเมินกลยุทธ์
บทที่ 10 หลักการในการบริหารเชิงกลยุทธ์
บทที่ 11 กรณีศึกษา