เทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการ = Value-added techniques of academic work
ชื่อเรื่อง : เทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการ = Value-added techniques of academic work
ผู้แต่ง : เกษฎา ผาทอง
เลขเรียก : 808.0665832565
สถานที่จัดเก็บ : หมวด 500-999/ชั้น 3
สาระสังเขป :

หนังสือ "เทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการ" เล่มนี้ เขียนโดย เกษฎา ผาทอง หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งแนวทางสำคัญในการจุดแสงประกาย กระตุ้นแนวความคิด (Concept) สร้างแรงบัลดาลใจในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานทางวิชาการจากเรื่องดูยากให้เข้าใจด้วยกระบวนการแบบง่ายๆ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจในด้านวิชาการ ทั้งมือใหม่และเก่า ใคร่นำไปทดลอง ขยายผล ต่อยอด และพัฒนาเพื่อยกระดับองค์ความรู้จากนามธรรมสู่รูปธรรมเห็นผลเชิงประจักษนิยม ทั้งนี้เนื้อหาในหนังสือได้นำเสนอประเด็นเนื้อหาสาระออกเป็น 3 บท ได้แก่ บทที่ 1 ปรัชญาการแสวงหาความรู้สู่การสร้างผลงานทางวิชาการ บทที่ 2 เทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มผลงานทางวิชาการ และบทที่ 3 เทคนิคการสร้างผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิชาการและบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อให้ผู้ใคร่แสวงหาความรู้นำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการได้จริงเป็นยอดมนุษย์ทางวิชาการ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพต่อไป

สารบัญ

ความนำ : อัตราเร่งทางวิชาการ

บทที่ 1 ปรัชญาการแสวงหาความรู้สู่การสร้างผลงานทางวิชาการ

บทที่ 2 เทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มผลงานทางวิชาการ

บทที่ 3 เทคนิคการสร้างผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิชาการและบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์เผยแพร่